גופים ממשלתיים רבים נזקקים ליעוץ כלכלי שוטף כחלק מפעילותם. מדובר, בין היתר, ברשויות פיקוח ואסדרה (רגולטור), רשויות מקומיות, גופים המעניקים תמיכות, מענקים ותמריצים ועוד.

גופים אלה נדרשים לעקוב באופן תדיר אחר המצב הכלכלי של חברות הנכללות תחת סמכותם ואחריותם ושל גופים המבקשים תמיכות ומענקים.

המעקב השוטף כולל קבלת וניתוח של נתונים כלכליים כגון: דוחות כספיים, דוחות פעילות שונים, מידע בדבר שינויים, יתרת חובות והתחייבויות, תחזית מכירות עתידית, תוכנית עסקית ואיתנות פיננסית. כמו כן נדרשת הפקת אנליזה כלכלית תקופתית.

משרדנו מעניק שירותים אלה ועוד שירותי יעוץ רבים ומגוונים כגון:

  • בדיקה, ניתוח והסקת מסקנות באשר לאיתנות הפיננסית של החברות המפוקחות ו/או העמותות הנמצאות תחת פיקוח.
  • בדיקת תחזיות רווחיות עתידיות, תזרים מזומנים עתידי ותוכניות עסקיות.
  • איסוף מידע ציבורי וניתוחו בדבר סימני אזהרה אחר קיום הנחת העסק החי.

בחינת עמידה באבני דרך פיננסיים והתחייבויות פיננסיות.

תפריט
דילוג לתוכן