ביקורת פנימית מוגדרת כמקצוע, הכולל פעילות מעין שיפוטית של בדיקה והערכה עצמאיות ואובייקטיביות, המתייחסות לתהליכים ולפעולות בארגון, לרבות תהליכי בקרה, ניהול סיכונים וממשל תאגידי, לשם השגת מטרותיו, ולשם שמירה על האינטרס הציבורי על-פי דין.

הביקורת הפנימית נערכת על-ידי מבקר פנימי על-פי תקנים מקצועיים מקובלים, אשר מטילים על הביקורת הפנימית חובות ותפקידים ייחודיים לה. בין היתר, בדיקת תקינותן של פעולות הארגון ובעלי תפקידים בו מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון, על היעילות ועל המועילות.

מטרות הביקורת הפנימית הינן:

  • לתרום לארגון איכותית, ערכית ומקצועית להשגת יעדיו
  • לעודד קידום ערכים של שמירה על החוק, ניהול תקין וטוהר מידות
  • לבחון ולהעריך את פעילויות הארגון על מנת לתת ערך מוסף למקבלי ההחלטות בארגון.

הביקורת הפנימית נעשית בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ”ב – 1992, תקנים מקצועיים של הביקורת הפנימית.
בחברות ממשלתיות עבודת הביקורת נעשית גם בהתאם לחוק החברות הממשלתיות תשל”ה – 1975, תקנותיו וחוזרים מקצועיים של רשות החברות הממשלתיות.

יש לציין כי קיום ביקורת פנימית בגוף ציבורי, כהגדרתו בחוק הביקורת הפנימית, הינו חובה על פי חוק ואילו בגופים פרטיים הינו רשות.

למשרדנו התמחות בעבודות ביקורת פנימית בכלל ובסקטור הממשלתי ובענף התשתיות על סוגיו בפרט.

אנו שמים דגש בעבודתנו על יחסי עבודה נעימים ככל האפשר עם היחידות המבוקרות ועובדיהם, עדכון שוטף ומקצועי אחר התקדמות העבודה לגורמים הממונים והכנת דוחות ביקורת ברורים, ממצים ומדויקים תוך סקירה כללית אחר הפעילות המבוקרת והדגשת ממצאים חיוביים לצד ליקויים שנמצאו במהלך העבודה במטרה לתת למקבלי ההחלטות בארגון כלי להעריך את הפעילות הנבדקת באופן כולל.

לעיתים עוסקת עבודת הביקורת הפנימית בנושאים המצריכים התמחות מקצועית ספציפית. למשרדנו שיתופי פעולה עם מומחים מתחומים שונים, כגון: עורכי דין, מהנדסי מערכות מחשב, מהנדסים אזרחיים, חוקרים ומנהלי מחקר קליני, אקטוארים, שמאים, מנהלי סיכונים, יועצי ביטוח, חוקרים פרטיים, ועוד. בעזרתם ניתן לנו לבצע ביקורת פנימית גם בנושאים שאינם טריוויאליים ולהגיש חוות דעת מקצועיות בלתי תלויות.

תפריט
דילוג לתוכן