ביקורת חשבויות משרדי הממשלה ויחידות הסמך הינו הליך שיטתי שהונהג על ידי אגף החשב הכללי במהלך שנת 2008, כפועל יוצא של חוק הביקורת הפנימית, התשנ”ב-1992.

היחידה לביקורת חשבויות הינה יחידה בלתי תלויה הפועלת באגף החשב הכללי.

משרדנו מעניק שירותי ביקורת חשבויות במיקור חוץ לנציגי היחידה במשרדי הממשלה השונים וביחידות הסמך שלהם.

עבודת ביקורת החשבויות דורשת ידע וניסיון במספר דיסיפלינות:

  • ידע בביקורת דוחות כספים והנהלת חשבונות.
  • ידע בסביבת העבודה והוראות החוק של המדינה והממשלה: חוק יסודות התקציב, חוק חובת מכרזים, חוק נכסי המדינה, הוראות תכ”ם ועוד.
  • ידע בביקורת פנימית וביקורת חקירתית.
  • הכרות עם מערכות המחשב של גופי המדינה ובעיקרן מערכת מרכב”ה.
  • ידע בביקורת מערכות מידע.
  • ידע בשיטות תחקור נתונים בהיקף גדול.

מטרות הביקורת הינן לרוב:

  • בחינת עמידת היחידות השונות בביצוע תקציב המדינה.
  • בחינה ובדיקה של פעולות המתבצעות ביחידות הכספים של משרדי הממשלה על פי כללי המינהל התקין, הוראת החוק ונהלים רלוונטיים.
  • ניהול התהליכים הכספיים בהיבטים של חיסכון ויעילות.

 

המתודולוגיה המנחה את חטיבת הביקורת בבניית תכנית העבודה נשענת בעיקרה על מודל COSO.
כמו כן מתבצעות מעת לעת עבודות כלכליות ומשימות מיוחדות לפי הצורך.
עבודות הביקורת נחלקות לביקורות רוחביות בכלל המשרדים וביקורות ייחודיות לפי אופי ומאפייני היחידה המבוקרת.

מדי שנה נערך דוח מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בדוחות הביקורת הקודמים.

למשרדנו ניסיון וידע רב בביצוע ביקורת חשבויות ובמערכות המרכב”ה.

תפריט
דילוג לתוכן